מחברים עסקים לאינטרנט

תנאי שימוש במערכת לבניית אתר – וובידו מערכות בע"מ

 

1.      הגדרות:

 

ספק –  וובידו מערכות בע"מ.

חבילת השירותים – בנייה, עיצוב, רישום, אחסון וניהול של אתרים דינמיים באמצעות מערכת הספק, בהתאם לתנאים, להגבלות למפרטים ולמידע המצויים במסמך זה.

משתמשים – כל גולש העושה שימוש במערכת.

לקוח/ות – משתמש/ים, אשר ישלימו את הליך הרישום לשימוש במערכת באתר הספק, אשר יאושרו על ידי המערכת לקבלת זכות שימוש כאמור ואשר יעמדו בדרישות ותנאי הספק לשם השימוש במערכת .

מערכת – מערכת לבנייה, אחסון וניהול של אתרי אינטרנט אשר תועמד על ידי הספק עבור המשתמשים.

אתר לקוח – אתר אינטרנט של לקוח, בכתובת דומיין יחידה, בנפח כולל שאינו עולה על מגבלת נפח של 1GB אחסון ו- 5GB תעבורה חודשית.

תקופת ניסיון – תקופה ניסיון בת 30 יום לשימוש במערכת מיום ההרשמה, עבור אתר על כתובת זמנית. תקופת הניסיון תפוג בתום מועד 30 יום, או בעת חיבור כתובת אתר קבועה (לפי המוקדם מביניהם).

ספק הדומיין – צד שלישי המספק לספק שירותי רכישת ורישום דומיינים.

 

2.      הרשמה

הצטרפות לשירות כרוכה בהרשמה מראש. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת הדואר האלקטרוני ונתוני כרטיס חיוב. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת פרטים מלאים לא תינתן הרשאה לשימוש במערכת ובחבילת השירותים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תקבל מהמערכת שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר. שם המשתמש והסיסמא יאפשרו לך שימוש בחבילת השירותים לצורך אתר לקוח אחד בלבד.

 

 

3.      חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של המערכת אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל.

לפיכך: הנך מנוע מלפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, תכנים מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוק כלשהו. הינך מנוע מלפרסם תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. לתשומת ליבך, הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הקיימים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל המשתמשים במערכת והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עשוי  לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

 

הספק לא יישא באחריות כלשהי לגבי קישורים באתרים של הלקוחות לאתרים של צדדים שלישיים כלשהם לרבות אחריות לגבי זמינותם ו/או נכונותם של קישורים אלו או לגבי תכנים ו/או מידע המופיעים בקישורים האמורים. הלקוחות ו/או המשתמשים יישאו באחריות מלאה לכל הסיכונים הכרוכים בשימוש בקישורים האמורים.

 

הספק שומר על זכותו להסיר מכל אתר העושה שימוש במערכת, כל מידע ו/או תוכן אשר התקבלה לגביהם תלונה ו/או התראה כי הנם מפרים את הוראות סעיף זה וללקוח לא תעמוד כל זכות, טענה או תביעה כנגד הספק בקשר עם הסרה כאמור.

 

 

4.      זכויות יוצרים במערכת הספק

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא לקבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר, סימני השירות, שמות מסחריים, שמות לוגו ותמונות באתר הינם קניינם של הספק בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אסור למשתמשים להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם כל חומר ו/או פרט הכלול בזכויות היוצרים האמורות, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מזכויות היוצרים האמורות.

כחלק מעיצוב אתר הלקוח, יוצגו באתר הלקוח תמונות ו/או עיצובים שונים אשר יעמיד לרשותו הספק. הלקוח רשאי לעשות שימוש בפריטים אלה באתר הלקוח בלבד ואינו רשאי למכור/ להעתיק ו/או לשכפל את הפריטים ו/או להעביר את זכות השימוש בהם לצד שלישי כלשהו.

למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בפריטים אלה בכל צורה של פרסום ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או העתקה לאמצעי דפוס ו/או לכרטיסי ביקור ו/או פליירים ו/או כל צורת שיווק מוכרת מחוץ לגבולות אתר הלקוח.

 

מובהר כי לא ניתן לבנות אתר במערכת ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת או מחוץ לה, אלא לאחר ובכפוף להשלמת ההליך הטכני הדרוש לשם כך במערכת, ועמידה בתנאי מנהל המרשם להעברה כאמור.

 

 

5.      הגבלת אחריות

המערכת של הספק מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם והם ניתנים כפי שהם "as is". הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. יחד עם זאת, הספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת, אך אין הוא מתחייב לכך.

הספק רשאי לסגור את המערכת ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך.

הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.

המידע שתמסור לפרסום במערכת יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט ואולי לאמצעי מידע נוספים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטיך האישיים (כגון כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת או פרסום איזה מפרטיך בה.

התשלום עבור המערכת לא הופך בשום אופן את המשלם לבעל או אחראי על המערכת של הספק או על קוד המקור של המערכת בשום מצב.

בכל מקרה לספק לא תהיה חבות כלפיך ו/או כלפי צד ג' כלשהוא לרבות משתמשיי הקצה, בגין כל נזק ישיר, עקיף, אינצידנטלי, מיוחד או תוצאתי, מכל סוג שהוא, הנוגע לשימושך במערכת, או לכל שימוש שהוא באתר שייבנה במערכת או בכל אתר או משאב המקושר, המופנה או הנגיש דרך אתר זה, או בגין שימוש בחומרים, מידע, מוצרים או שירותים כלשהם, הורדתם או גישה אליהם, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אובדן רווחים, הפרעה למהלך העסקים, אובדן חסכונות או אובדן תוכניות או נתונים אחרים. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.

 

6.      פרטיות

בעת הרישום למערכת והשימוש בה, יקלטו ויצטברו בידי הספק פרטי ההרשמה שלך למערכת, מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו. הספק יהיה רשאי לאכסן את פרטי החיוב ו/או אמצעי התשלום אשר מסרת אצל צד שלישי המספק לו שירותי סליקה ו/או ניהול חיובים.

 

הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה הסכמה להעברת מידע כאמור לצדדים שלישיים על ידי הספק כאמור, וזאת למטרות הנזכרות לעיל, ובכלל זאת לצורכי פנייה אלך כאמור. ככל שאינך מסכים לכך, הימנע מאישור תנאי אישור אלה ומכל שימוש במערכת.

 

הספק רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות.

כחלק ממתן השירות על ידי הספק, ייתכן שהספק ישלח אל הלקוחות ו/או המשתמשים הודעות ו/או מידע שירותי ו/או אדמינסטרטיבי באמצעות האתרים הסכמת לתנאי השמוש מהווים הסכמתך למשלוח כאמור.

 

7.      אבטחה

הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק מאתר הלקוח המאוחסן במערכת או בידי צד שלישי, או מפריצות זדוניות אליו. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך ובכל מקרה לספק לא תהא אחריות לגבי שמירה ואבטחה של סיסמאות השימוש באתר.

מומלץ לא לעלות מידע חשוב או סודי, הספק לא מתחייב לאבטחתו במערכת.

 

8.      גיבויים

 

הספק לא יהיה אחראי על גיבוי אתר הלקוח המאוחסן במערכת או בידי צד שלישי, ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל פריט או מידע אשר הוא מעלה למערכת ו/או לאתר הלקוח. הספק יפעל באופן סביר לשמירת המידע והחומר המצוי באתר הלקוח המאוחסן במערכת , אך אין הוא אחראי על שמירה ו/או גיבוי של מידע ו/או פריטים כאמור.

 

9.      חבילת השירותים

עלות חבילת השירותים במערכת עבור הלקוח תהא כדלקמן:

תקופת אחסון

מחיר חודשי

 3 חודשים

63 ש"ח

6 חודשים

57 "ש

12 חודשים

53 ש"ח

24 חודשים

50 ש"ח

36 חודשים

44 ש"ח

·         המחירים אינם כוללים מע"מ

 

10.  שירות ותמיכה

חבילת השירות כוללת שירות ותמיכה ללקוח בשימוש במערכת, לרבות לצורכי הליך הקמת אתר הלקוח באמצעות המערכת, וזאת בהיקף מקסימאלי כולל של 1.5 שעות (שעה וחצי) לכל לקוח.

 

ככל שיידרשו על ידי הלקוח שירות ו/או תמיכה בהיקף העולה על האמור לעיל, יהא רשאי הלקוח לרכשם מאת הספק על פי התעריף של 160 ש"ח לשעת עבודה.

 

11.  מדיניות תשלום

תשלום עבור השירות יתבצע מראש ועבור סה"כ התקופה בהתאם לחבילה אשר הוזמנה על ידי הלקוח.

 

במקרה בו נמנע לקוח מתשלום עבור השירות, מכל סיבה שהיא, הספק עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח ובכלל זאת להוריד ו/או למנוע גישה לאתר הלקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.

 

הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בהתאם להוראות הסכם זה, בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי החשבון לחיוב, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.

 

חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות באמצעות הדואר האלקטרוני בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.

התשלומים הינם במטבע ישראלי - ש"ח.

 

 

12.  הפסקת פעילות האתר במערכת

במידה ולקוח התקשר עם הספק בחבילת שירותים במסגרתה הוקנתה לו הטבה המותנית בתקופת התקשרות מינימאלית, והלקוח יבחר לסיים את ההתקשרות בטרם הסתיימה תקופת ההתחייבות, לא תוחזר ללקוח יתרת הסכום ששולם.

 

13.  משתמשי קצה באתרך באתר הלקוח

"משתמש קצה" מתייחס לכל גולש שמבקר באתר הלקוח.

הספק לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא יתערב בשום מקרה ביניכם.

כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.

 

14.  רכישה וניהול שם מתחם (Domain)

מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שנבחר אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו והספק לא יהיה אחראי לכך שהדומיין לא יחודש או יירכש.

שם המתחם, שבחרת לרשום או לחדש את רישומו, לא יירשם על שמך עד שמנהל המרשם יבצע את הרישום או החידוש. לספק אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתו להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל.

הספק אינו אחראי לכל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיו בגין כל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל כלשהו שלהם - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין דחיית בקשה לרישום או לחידוש רישום של שם מתחם, במקרה שרישום שם מתחם או חידוש הרישום לא יבוצעו בפועל וכן בגין כל התליה, השעיה או ביטול רישומו של שם מתחם.

לאחר הזמנת שם מתחם לא ניתן לערוך אותו או להחליף אותו בשם אחר.

לאחר הזמנת שם מתחם ניתן לבטל אותו אך לא לקבל החזר כספי עבור התקופה הנותרת.

תהליך העברת שם מתחם מרשם אחד של האיגוד לרשם אחר וכן חידוש כתובת דומיין שהסתיימה יכול לקחת עד 7 ימי עסקים.

 

15.  תעבורת נתונים

 

הספק מגביל את תעבורת הנתונים בכל אתר לקוח ל – 5GB לאתר לקוח לחודש, אם וכאשר אתר מסוים יחרוג מהגבלה זו יהא הספק רשאי להגביל ו/או להפסיק את הגישה לאתר הלקוח.

 

16.  פרסומות דואר אלקטרוני מסחריות – דואר זבל SPAM))

חלק מהכלים העתידיים שייתכן ויינתנו במערכת יאפשרו ללקוח לשלוח הודעות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים (דואר אלקטרוני, SMS ועוד), אסור בשום פנים ואופן לנצל כלים אלה למשלוח הודעות ספאם (spam). הספק רשאי להפסיק את פעילות המערכת של הלקוח שניצל כלים אלה לשימוש לא ראוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.

בשום אופן אין לבצע משלוח ספאם דרך שירותי החברה או באמצעות שירותים של חברה אחרת. ביצוע ספאם בכל אמצעי פנימי או חיצוני יגרור שמוש  בכל אמצעי שעומד לרשותנו לרבות הפסקת השירותים שהלקוח מקבל מאיתנו כולל אפשרות להורדת האתר מהרשת ללא הודעה מוקדמת.

השימוש במערכת מכיל אלמנטים שונים לטיפול בדואר יוצא ובבקשות הסרה של משתמשים ברשימות דואר. הספק לא מתחייב שכלים אלו עונים על דרישות החוק במדינתך. האחריות לבדיקה האם האלמנטים הללו עונים על דרישותך יהיה עליך בלבד והחברה לא תישא בשום אחראיות בנושא זה.

הספק מאפשר לחברות ולגולשים ברחבי הרשת לדווח לו על משלוחי ספאם על מנת לאתר לקוחות שעושים זאת.

אין לבצע שליחת דואר זבל  גם דרך שרתים אחרים. אתר שיבצע זאת עלול להיחסם ויהיה עליו לשפות אותנו בכל נזק שיגרם לנו מכך.

חלק מהכלים במערכת מאפשרים מעקב אחרי כמעט כל פעולה של הגולשים באתר כאשר הם נרשמים לרשימת תפוצה וכאשר הם מסירים עצמם ממנה, הספק לא מתחייב שהנתונים שיוצגו ברשימות אלה יהיו מעודכנים באופן מושלם ולא יהיה אחראי עליהם במקרה שיהיה לבעל האתר צורך להשתמש בהם.

 

17.  כותרת בתחתית האתר

הספק רשאי להוסיף בתחתית האתר שלך שורה או לוגו (לרבות לוגו של הספק) שיקושרו למיקום מסוים ברשת שיבחר הספק.

הספק לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.

 

18.  תבניות עיצוב

הספק מציע ללקוח לבחור תבנית עיצוב לאתר שלו מתוך מבחר מסוים של תבניות המוצעות במסגרת המערכת.

הספק רשאי בכל עת להפסיק שימוש בתבנית עיצוב מסוימת ללא הודעה מראש ובכל עת. הלקוח שבחר תבנית, יהא רשאי לעשות בה שימוש באתר לקוח אחד בלבד ואינו רשאי למכור ו/או להעתיק /או לשכפל את התבנית ו/או להעביר את זכות השימוש בה לצדדים שלישיים.

הגולש רשאי להשתמש בתבנית העיצוב ובמרכיביה, ובכלל זאת בתמונות ובקבצי התבנית, רק באופן ובהרכב בהם התקבלו במערכת ואינו רשאי לערוך ו/או לבצע כל שינוי בתבנית ו/או בכל חלק ממנה ו/או את בתמונות ו/או בכל חלק מהן, לרבות את קבצי המקור.

מובהר כי ללקוח לא ניתנות זכויות יוצרים כלשהן ו/או בלעדיות כלשהי בשימוש בתבנית עיצוב כלשהי שבחר ובכל אובייקט הקשור אליה, ולקוחות נוספים של הספק יהיו רשאים לעשות בה שימוש לפי החלטת הספק. למען הסר ספק, ידוע ללקוח שכל זכויות היוצרים הנוגעים לכל תבנית ו/או תמונה ו/או אובייקט הנמצאים במערכת שייכים לספק ולספק בלבד וכל הוראות סעיף זכויות היוצרים לעיל חלות לגבי תבניות העיצוב.

 

19.  שינויים בתנאי השימוש

הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.

הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

 

20.  ביטול השירות

הספק יהא רשאי, ללא הודעה מוקדמת, לבטל לאלתר ו/או להגביל גישה לאתרים במיקרים הבאים: (1) במקרה של הפרה ו/או סטייה מהוראות שימוש אלו; (2) במקרה של דרישה על פי דין ו/או צו שיפוטי; (3) במקרה של בעיות טכניות ו/או אבטחה חמורות; (4) מעורבות של הלקוח בפעילות אסורה על פי הדין; (5) אי תשלום דמי השימוש באתר על ידי הלקוח. מובהר מפורשות כי הספק יהא רשאי לבטל ו/או להגביל גישה לאתרים כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדית ולא תהיה לספק כל אחריות כלפי הלקוחות ו/או המשתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם בגין ביטול ו/או הגבלת שימוש ו/או גישה כאמור.

 

21.  שיפוי

 

הלקוחות ו/או המשתמשים ישפו את הספק ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או דרישה (לרבות הוצאות משפטיות) מצד צדדים שלישיים בשל מעשה ו/או מחדל שנובעים מהפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרה של זכויות קנייניות של הספק.

 

22.  כללי

אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של אתר הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

הספק יהיה רשאי למחוק את אתר הלקוח של לקוחות על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל אביב  .